سردشت چت - کورد پاتوق - مهاباد چت - بانه چت - کورد چت - بوکان چت سردشت چت,کورد پاتوق,مهاباد چت,بانه چت,بوکان چت,کورد چت,کوردیش چت,کوردیش پاتوق,سقز چت,پیرانشهر چت,نقده چت,ربط چت,مریوان چت,کرمانشاه چت,چت روم,چت,کرد چت,سنه چت,چت روم,کوردیش پاتوق http://bokanchat.ir 2019-03-23T03:45:57+01:00 text/html 2019-02-20T18:19:31+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی بوکان چت http://bokanchat.ir/post/15 <a href="bokanchat.ir" target="" title="بوکان چت"> بوکان چت</a> text/html 2019-02-20T18:18:49+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی بانه چت http://bokanchat.ir/post/14 <a href="http://bokanchat.ir" target="" title="بانه چت"> بانه چت</a> text/html 2019-02-20T18:18:00+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی مهاباد چت http://bokanchat.ir/post/13 <a href="http://bokanchat.ir" target="" title="مهاباد چت"> مهاباد چت</a> text/html 2019-02-20T17:14:55+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی سردشت چت http://bokanchat.ir/post/12 <a href="http://bokanchat.ir" target="" title="سردشت چت">سردشت چت</a> text/html 2019-02-20T17:13:33+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی کوردپاتوق http://bokanchat.ir/post/11 <a href="http://www.kurdishpatogh.ir" target="" title="کورد پاتوق">کوردپاتوق</a> text/html 2019-02-20T16:50:24+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی کورد پاتوق http://bokanchat.ir/post/10 <a href="http://www.kurdishpatogh.ir" target="" title="کورد پاتوق">کورد پاتوق</a> text/html 2019-01-31T15:10:00+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی سردشت چت | چت سردشت | چت روم سردشت http://bokanchat.ir/post/9 <div align="center"><pre id="line1"><span><a href="http://bokanchat.ir/post/9" target="" title="سردشت چت | چت سردشت | چت روم سردشت">سردشت چت | چت سردشت | چت روم سردشت</a></span></pre></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ریشه واژهٔ کرد به درستی<a href="http://bokanchat.ir/post/9" target="" title="سردشت چت"> سردشت چت</a><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></strong><span> </span>مشخص نیست.<sup id="cite_ref-64" class="reference" style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 10.5px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۶۴]</sup>&nbsp;رینولدز بر این باور است نام کرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">از واژه کردو که برای نخستین‌بار در یک سنگ‌نبشته<span> </span><a href="http://bokanchat.ir/post/9" target="" title="چت روم سردشت چت">چت روم سردشت چت</a><span> </span>سومری&nbsp;مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد با عنوان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">«زمین کار-دا» آمده‌است در ارتباط است. کردو از نظر ریشه‌شناسی مربوط به اصطلاح آشوری&nbsp;اورارتو&nbsp;که همان آرارات می‌باشد است.<span id="more-43" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><sup id="cite_ref-65" class="reference" style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 10.5px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۶۵]</sup>&nbsp;به باور آستریان، منطقی‌ترین توضیح این است که این واژه با&nbsp;کیرتی‌ها&nbsp;(یک قبیله باستانی) در ارتباط باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><sup id="cite_ref-66" class="reference" style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 10.5px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۶۶]</sup>&nbsp;امان‌الله قرشی&nbsp;قدیمی‌ترین سند را در رابطه با واژه کرد، واژه «<i style="box-sizing: border-box;">بیت قردو</i>» می‌داند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">که در عهد پادشاهی&nbsp;گیمیل‌سین&nbsp;از&nbsp;سلسله سوم سلاطین اور&nbsp;در قرن ۲۲ پیش از میلاد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">به کردستان فعلی&nbsp;عراق&nbsp;و&nbsp;ایران&nbsp;و&nbsp;ترکیه&nbsp;اطلاق می‌شده<span> <a href="http://bokanchat.ir/post/9" target="" title="چت سردشت">چت سردشت</a></span><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease 0s;"></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">و حکومت آن در آن زمان به امیری به نام&nbsp;<i style="box-sizing: border-box;">وردننر</i>&nbsp;(Vard-nannar) سپرده شده‌است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">وی این واژه را واژه&nbsp;آرامی&nbsp;دانسته‌است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">از نظر قرشی کرد یک&nbsp;واژه گیتایی&nbsp;است (واژه‌ای که در یک زبان منسوخ معنا داشته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">و اکنون معنای خود را از دست داده‌است) و معتقد است</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">که این واژه&nbsp;سومری&nbsp;یا&nbsp;آشوری&nbsp;نیست و با واژه&nbsp;بابلی‌ای&nbsp;که بدان شبیه است و معنای پهلوان دارد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">تنها در لفظ شبیه است، چرا که بسیار قدیم‌تر از به قدرت رسیدنبابلی‌هاست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">و دیگر اینکه کرد (قردو) در ابتدا نام مکان بوده و پهلوان نمی‌تواند نام مکان باشد.</p><figure id="attachment_42" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; display: block; margin: 0px auto 1.5em; clear: both; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-top: 7px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 0.9rem; max-width: 100%; text-align: center; background-color: rgb(243, 243, 243); border-radius: 4px; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; width: 300px;"><img class="wp-image-42 size-medium" src="http://kurdishpatogh.ir/wp-content/uploads/2019/01/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-300x157.gif" alt="کورد پاتوق" style="box-sizing: border-box; border: 0px rgb(238, 238, 238); vertical-align: middle; height: auto; max-width: 98%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border-radius: 4px;" width="300" height="157"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; display: block; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif !important; letter-spacing: 0px !important; margin: 0.8075em 0px; text-align: center;">سردشت چت<br></figcaption></figure><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">منبع: <a href="http://bokanchat.ir" target="_blank" title="سردشت چت">سردشت چت</a></p><pre id="line1"><a class="attribute-value"><br></a><span></span></pre> text/html 2019-01-06T03:23:59+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی کوردپاتوق,چت روم کورد پاتوق,سایت کورد پاتوق http://bokanchat.ir/post/8 <pre id="line1" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><a href="Bokanchat.ir" target="" title="کورد پاتوق" style="font-family: tahoma;">کورد پاتوق</a><font color="#ff0000">|مهاباد چت|بانه چت|کورد چت|سردشت چت|بوکان چت,کورد پاتوق,مهاباد چت,بانه چت,کورد چت,سردشت چت,بوکان چت,سقز چت,پیرانشهر چت,نقده چت,ربط چت,مریوان چت,کرمانشاه چت,چت روم,چت,کوردچت,سوما چت,کرد پاتوق,کوردپاتوق اصلی,چت,کرد چت,سنه چت,چت روم,کوردیش پاتوق,ارومیه چت,فارسی چت,چت ایرانی,چتروم</font></pre><pre id="line1" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font color="#0066cc">کورد پاتوق |کُرد پاتوق | چت روم|کرد چت |کردچت|مهاباد چت |چت, کورد پاتوق |کُرد پاتوق | چت روم|کرد چت |کردچت|مهاباد چت |چت - کورد پاتوق |کُرد پاتوق | چت روم|کرد چت |کردچت|مهاباد چت |چت روم کردها |چت روم |چت |چت کردن |سنندج چت |بانه چت| بوکان چت|سوما چت | سقز چت|کردپاتوق|کرد پاتوق |چت</font></pre> text/html 2018-12-15T20:59:25+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی کوردیش چت,کوردیش پاتوق http://bokanchat.ir/post/6 <a href="http://bokanchat.ir" target="_blank" title="کوردیش چت">کوردیش چت</a>,کوردیش پاتوق,<span class="st"><span dir="rtl"><em>کورد پاتوق,کورد چت,چت کوردیش,کوردیش چت چت کوردیش چت</em> کورد کورد <em>چت چت</em> کرد کرد <em>چت</em> کردستان <em>چت</em> چتروم کرد <em>چت</em> کردستان پاتوق کرد کردستان پاتوق پاتوق <em>چت</em> روم کرد کوردستان <em>چت</em> روم <em>چت,</em></span></span> کوردیش چت,کوردیش پاتوق,<span class="st"><span dir="rtl"><em>کورد پاتوق,کورد چت,چت کوردیش,کوردیش چت چت کوردیش چت</em> کورد کورد <em>چت چت</em> کرد کرد <em>چت</em> کردستان <em>چت</em> چتروم کرد <em>چت</em> کردستان پاتوق کرد کردستان پاتوق پاتوق <em>چت</em> روم کرد کوردستان <em>چت</em> روم <em>چت,</em></span></span> کوردیش چت,کوردیش پاتوق,<span class="st"><span dir="rtl"><em>کورد پاتوق,کورد چت,چت کوردیش,کوردیش چت چت کوردیش چت</em> کورد کورد <em>چت چت</em> کرد کرد <em>چت</em> کردستان <em>چت</em> چتروم کرد <em>چت</em> کردستان پاتوق کرد کردستان پاتوق پاتوق <em>چت</em> روم کرد کوردستان <em>چت</em> روم <em>چت,</em></span></span> کوردیش چت,کوردیش پاتوق,<span class="st"><span dir="rtl"><em>کورد پاتوق,کورد چت,چت کوردیش,کوردیش چت چت کوردیش چت</em> کورد کورد <em>چت چت</em> کرد کرد <em>چت</em> کردستان <em>چت</em> چتروم کرد <em>چت</em> کردستان پاتوق کرد کردستان پاتوق پاتوق <em>چت</em> روم کرد کوردستان <em>چت</em> روم <em>چت,</em></span></span> کوردیش چت,کوردیش پاتوق,<span class="st"><span dir="rtl"><em>کورد پاتوق,کورد چت,چت کوردیش,کوردیش چت چت کوردیش چت</em> کورد کورد <em>چت چت</em> کرد کرد <em>چت</em> کردستان <em>چت</em> چتروم کرد <em>چت</em> کردستان پاتوق کرد کردستان پاتوق پاتوق <em>چت</em> روم کرد کوردستان <em>چت</em> روم <em>چت,</em></span></span> کوردیش چت,کوردیش پاتوق,<span class="st"><span dir="rtl"><em>کورد پاتوق,کورد چت,چت کوردیش,کوردیش چت چت کوردیش چت</em> کورد کورد <em>چت چت</em> کرد کرد <em>چت</em> کردستان <em>چت</em> چتروم کرد <em>چت</em> کردستان پاتوق کرد کردستان پاتوق پاتوق <em>چت</em> روم کرد کوردستان <em>چت</em> روم <em>چت,</em></span></span> کوردیش چت,کوردیش پاتوق,<span class="st"><span dir="rtl"><em>کورد پاتوق,کورد چت,چت کوردیش,کوردیش چت چت کوردیش چت</em> کورد کورد <em>چت چت</em> کرد کرد <em>چت</em> کردستان <em>چت</em> چتروم کرد <em>چت</em> کردستان پاتوق کرد کردستان پاتوق پاتوق <em>چت</em> روم کرد کوردستان <em>چت</em> روم <em>چت</em></span></span> text/html 2018-12-13T22:02:54+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی چت روم,چتروم,چت,چتروم کردی http://bokanchat.ir/post/2 <a href="bokanchat.ir" target="" title="چت روم">چت روم</a><br>چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,فارسی چت,پارسیان چت,چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,فارسی چت,پارسیان چت<div>چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,فارسی چت,پارسیان چت</div><div><a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="چت">چت</a>,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="چتروم">چتروم</a>,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="چت روم">چت روم</a>,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="فارسی چت">فارسی چت</a>,پارسیان چت<br></div><div><br></div><div><a href="http://bokanchat.ir" target="" title="چت روم"> </a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/2/atrty/1544738356/avrvy/1744105//key/bokanchat.ir" target="" title="چت روم">چت روم</a><br>چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,فارسی چت,پارسیان چت,چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,فارسی چت,پارسیان چت<div>چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,فارسی چت,پارسیان چت</div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/2/atrty/1544738356/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="چت">چت</a>,<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/2/atrty/1544738356/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="چتروم">چتروم</a>,<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/2/atrty/1544738356/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="چت روم">چت روم</a>,چتروم فارسی,چتچت,چت فارسی,<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/2/atrty/1544738356/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="فارسی چت">فارسی چت</a>,پارسیان چت<br><a href="http://bokanchat.ir" target="" title="چت روم">http://bokanchat.ir</a> </div> <a href="http://bokanchat.ir" target="" title="چت روم">http://bokanchat.ir</a> </div> text/html 2018-12-10T12:58:23+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی مهاباد چت http://bokanchat.ir/post/3 مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="مهاباد چت">مهابادچت</a>,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="مهابادچت">مهاباد چت</a>,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت, مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/3/atrty/1544446597/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="مهاباد چت">مهابادچت</a>,<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/3/atrty/1544446597/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="مهابادچت">مهاباد چت</a>,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چ, مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,مهابادچت,مهاباد چت,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت,<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/3/atrty/1544446597/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="مهاباد چت">مهابادچت</a>,<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/3/atrty/1544446597/avrvy/1744105//key/Bokanchat.ir" target="_blank" title="مهابادچت">مهاباد چت</a>,چت مهاباد,چتروم مهاباد,چتمهاباد,چت مهابادی,سابلاغ چت text/html 2018-12-09T12:17:50+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی کورد پاتوق http://bokanchat.ir/post/1 <div><a href="bokanchat.ir" target="" title="کورد پاتوق">کورد پاتوق </a></div><div><br></div><div><a href="bokanchat.ir" target="" title="bokanchat.ir">http://bokanchat.ir</a></div><div><br></div><div><br></div><div>کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت,کورد پاتوق,کرد پاتوق,پاتوق کردها,پاتوق کورد,کورد,کورد چت,چتی کوردی,چت کورد,کردچت,کردستان چت,کوردستان چت,مهاباد چت,بانه چت,سردشت چت,بوکان چت</div> text/html 2018-12-09T09:52:40+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه http://bokanchat.ir/post/4 بانه چت,بانهچت,چت بانه,چتروم بانه,چتبانه,چت ارببا,ارببا چت,بانه چت,بانهچت,چت بانه,چتروم بانه,چتبانه,چت ارببا,ارببا چت,بانه چت,بانهچت,چت بانه,چتروم بانه,چتبانه,چت ارببا,ارببا چت,بانه چت,بانهچت,چت بانه,چتروم بانه,چتبانه,چت ارببا,ارببا چت,بانه چت,بانهچت,چت بانه,چتروم بانه,چتبانه,چت ارببا,ارببا چت,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="بانه چت">بانه چت</a>,بانهچت,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="چت بانه">چت بانه</a>,<a href="Bokanchat.ir" target="_blank" title="چتروم بانه">چتروم بانه</a>,چتبانه,چت ارببا,ارببا چت,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانهبانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانهبانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه,بانه چت,چت بانه,چتروم بانه,بانهچت,ارببا چت بانه text/html 2018-12-09T09:37:23+01:00 bokanchat.ir فرهاد محمدی کوردچت,کرد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق http://bokanchat.ir/post/5 <a href="bokanchat.ir" target="_blank" title="کورد چت">کوردچت</a>,کرد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کرد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق, کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق,کوردچت,کورد چت,چت کورد,چتروم کورد,کورد پاتوق